windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówNasz serwis używa informacji zapisanych w plikach cookies dla Państwa wygody. Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które można zmienić w dowolnej chwili.
[ Więcej informacji odnośnie plików cookies. ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Tester"-kalkulator opłat sądowych, odsetek ustawowych i umownych oraz aktualne kursy walut, obliczanie opłacalności faktoringu

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

-tarcze ścierne lamelowe

-cewki, dławiki, transformatory

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko ofert kupna-sprzedaży wierzytelności oraz ewentualnie zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
03.01.2014 Poszukuję, celem zakupu za gotówkę, nowego zobowiązania [ zobacz ]
07.01.2014 Strony postępowania sądowego, występujące bez pełnomocników, mają prawo do otrzymywania pism procesowych. O ile odbiór takich pism leży zazwyczaj w interesie wierzyciela, o tyle z dłużnikami może być już różnie. Od stycznia 2014 roku doręczaniem korespondencji z sądów zajmuje się Polska Grupa Pocztowa, która wygrała przetarg na dostarczanie przesyłek z sądów powszechnych oraz prokuratur.[ więcej ]
13.01.2014 W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego ( na wniosek wierzyciela lub z mocy samego prawa ) komornik może żądać od dłużnika zapłaty w wysokości 5% opłaty stosunkowej wartości wyegzekwowanego świadczenia lub wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Dłużnik może jednak wnioskować o obniżenie tej opłaty [ więcej ]
20.01.2014 Często występują przypadki, że wierzyciel nie może odzyskać swoich należności poprzez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, gdyż nie zna aktualnego adresu dłużnika. O ile uzyskanie aktualnego adresu firmy nie jest zbyt skomplikowane, o tyle ze "zdobyciem" adresu osoby fizycznej jest większy problem. [ więcej ]
03.02.2014 Właściwość jest to zakres kompetencji sądu do rozpoznania sprawy cywilnej i podejmowania czynności procesowych. Sprawy cywilne natomiast to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. W zależności od źródła, z którego właściwość wynika, wyróżniamy: właściwość ustawową, właściwość umowną, właściwość delegacyjną. Właściwość ustawowa została określona przez ustawodawcę. Dzieli się ona na właściwość: miejscową, rzeczową, funkcjonalną. [ więcej ]
10.02.2014 Sposobem zabezpieczenia umowy może być zadatek. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała a jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Zaliczka jest należnością którą wręcza się kontrahentowi celem zapewnienia mu środków niezbędnych do wywiązania się z umowy. [ więcej ]
17.02.2014 O odpowiedzialności osobistej członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte przez zarządzane przez nich spółki z o.o. mówi kodeksu spółek handlowych. Należy jednak pamiętać, że warunkiem dochodzenia roszczeń bezpośrednio od członków zarządu jest bezskuteczność egzekucji względem całego majątku spółki. W związku z tym w przypadku bezskuteczności egzekucji jedynie co do części majątku nie jest możliwe dochodzenie roszczeń od członków zarządu. [ więcej ]
18.02.2014 Poszukuję, celem zakupu za gotówkę, nowego zobowiązania [ zobacz ]
24.02.2014 Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności spółki solidarnie. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań związanych z działanością spółki przez jednego lub kilku wspólników, odpowiadają wszyscy wspólnicy nie tylko majątkiem wspólnym ale także majątkiem osobistym [ więcej ]
03.03.2014 Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, którą może zawiązać jedna lub więcej osób. Spółka działa w oparciu o jej statut, który powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Za zobowiązania spółki akcyjnej nie odpowiadają akcjonariusze, a wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń tylko z majątku spółki. Od powyższej reguły są jednak wyjątki, które warto poznać [ więcej ]
10.03.2014 Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca podawania numerów NIP PESEL lub KRS w pozwie [ więcej ]
17.03.2014 Poprzez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku a następnie ich dostarczenia częściami lub periodycznie. Odbiorca jest zobowiązany do odebrania tych rzeczy i zapłaceniu dostawcy określonej ceny. Umowa dostawy dla swej ważności powinna być zawarta na piśmie. [ więcej ]
24.03.2014 Od 13.03.2014 roku weszły w życie nowe wzory urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. Są to:
Wniosek o założenie księgi wieczystej-KW-ZAL
Wniosek o wpis w księdze wieczystej-KW-WPIS
Żądanie wpisu w księdze wieczystej ( załącznik )-KW-ZAD
Wnioskodawca/uczestnik postępowania ( załącznik )-KW-WU
Pisma można pobrać tutaj
28.03.2014 Program "Fakturant" jest doskonałym programem umożliwiającym wystawienie nie tylko faktur. Zobacz film opisujacy jego funkcje [ tutaj ]
Więcej o programie [ tutaj ]
07.04.2014 Od 5.04.2014 roku obowiązują nowe wzory oświadczeń majątkowych dla osób ubiegających się o zwolnienia z kosztów sądowych oraz o ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego. Nowelizacja ma na celu ułatwienie osobom fizycznym wypełnienie formularza oraz umożliwić sądom dokonanie bardziej wnikliwej oceny sytuacji majątkowej składającego oświadczenie.
Pisma można pobrać tutaj
14.04.2014 Jeśli rzecz ruchoma nie zostanie sprzedana na licytacji, wierzyciel może przejąć daną rzecz na własność. Alternatywą jest umorzenie egzekucji przez komornika [ więcej ]

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Ustalanie numerów ksiąg wieczystych
"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Oferty podmiotów gospodarczych

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Statystyki

Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | tarcze ścierne lamelowe | cewki dławiki transformatory | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Tester"-kalkulatory sądowe | "Windykator"-program wspomagający windykację | sprawdzenie wiarygodności płatniczej | poradnik windykacyjny |